Upozorňujeme klienty na změnu adresy, nově nás najdete zde.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Automotoxenony s.r.o. s provozovnou Bernardova 845 25303 Chýně, IČO: 07464037, pravnicke osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsane v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“), a to pro jím provozovaný e-shop na webové adrese: www.bixenony.cz (dále také jen „e-shop“).

1) Kupní smlouva

1.1 Prodávající prodává na e-shopu na webové adrese www.bixenony.cz zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, a to zboží originální avšak již použité, na což kupující tímto výslovně upozorňuje.

1.2 Zbožím jsou originální použité xenonové světlomety, které je kupujícímu zasíláno na základě jeho objednávky. Kupující je obeznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter použitého originálu, proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Případné foto uvedené na e-shopu je nutné chápat pouze jako ilustrativní.

1.3 Při odběru zboží do hmotnosti 30 kg je zásilka dopravována službou Dpd. Pro toto zboží platí obchodní podmínky České pošty.

1.4 Prodávající má povinnost uvádět na svém e-shopu skutečné a konečné ceny zboží, výši DPH i cenu za dopravu.

1.5 Kupující vyplní svou závaznou objednávku zboží v příslušné sekci e-shopu a odtud ji rovněž odešle, popř. objednávku zašle prodávajícímu formou elektronické pošty (e-mail).

1.6 Kupující má povinnost uvést v objednávce správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží prodávajícím odesláno. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud doručovací adresa kupujícího v ní uvedená je zjevně nesprávná.

1.7 Prodávající zašle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce do tří pracovních dnů od přijetí objednávky; v případě úhrady kupní ceny předem na účet prodávajícího pak do tří pracovních dnů od přijetí platby. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

1.8 Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit za něj kupní cenu, jakož i případné další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

1.9 Prodávající si vyhrazuje právo vyřizování dalších objednávek kupujícího, který opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu, pozastavit, případně odmítnout.

1.10 V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

1.11 Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.

1.12 V případě přepravní škody je kupující povinen uchovat obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci.

1.13 Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

1.14 Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má právo na vrácení zaplacené kupní ceny za zboží (prodávající nevrací částku zaplacenou za balné či poštovné), a to za splnění následujících podmínek:

 • kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady (vždy bez dobírky!)
  na adresu prodejce: Automotoxenony, Bernardova 845 25303 Chýně
 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené

 

 

2) Platební podmínky

2.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží uvedenou kupní cenu.

2.2 Cena zboží již reflektuje skutečnost, že se jedná o použité zboží.

2.3 Kupující může pro úhradu kupní ceny zboží využít tyto formy:

 • dobírka
 • hotovostní úhrada
 • bezhotovostní bankovní převod

 

2.4 Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodávajícího, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 14 dní od odeslání objednávky. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka zrušena a zboží nebude kupujícímu dodáno.

 

3) Reklamace

3.1 Reklamaci zakoupeného zboží je nutno v zákonné popř. smluvními stranami odlišně dohodnuté lhůtě uplatnit u prodávajícího s přesným vymezením vady, která je zboží vytýkána, a s určením práva kupujícím uplatňovaným z odpovědnosti za vady. Kupující je při reklamaci povinen předložit doklad o koupi zboží, a kompletní předmět reklamace.

3.2 V případě poslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

3.3 Jestliže prodávající uzná svou odpovědnost za vytčenou vadu, v závislosti na okolnostech zajistí její bezplatné odstranění, případně reklamované zboží vymění za nový výrobek, nebo kupujícímu vrátí již zaplacenou kupní cenu v souladu s občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.

3.4 Okamžikem uplatnění reklamace kupujícím a převzetím předmětu reklamace prodávajícím se běh záruční doby přerušuje. Běh záruční doby pokračuje ode dne převzetí opraveného předmětu reklamace kupujícím, nebo nepřevezme-li jej, dnem, kdy byl povinen opravený předmět reklamace převzít.

3.5 O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud existence reklamované vady výrobku není prodávajícím v rámci vyřizování reklamace zjištěna, nebo jde o vadu výrobku, na níž se záruka nevztahuje. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna taková vada výrobku, na kterou se nevztahuje záruka, uvědomí prodávající o této skutečnosti kupujícího a vyžádá si jeho stanovisko, zda si přeje provést odstranění této vady za dohodnutou cenu prodávajícím (mimozáruční oprava). O přesných podmínkách mimozáruční opravy bude sepsán zápis, který kupující i prodávající svými podpisy stvrdí.

3.6 Kupující je srozuměn s tím, že při neodborné montáži zboží může dojít k poškození zboží, popř. též k poškození automobilu.

3.7 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.)
 • použitím nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných traf, výbojek a zdrojů
 • spojením výrobku s nestandardním příslušenstvím
 • instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé
 • neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou nebo jiným než výrobcem schváleným servisem (např. rozebírání výrobku, pájení apod.)
 • poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.), oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelných či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí apod.)
 • běžným opotřebením (u výbojek zejména vyprchání plynu uvnitř výbojky běžným opotřebením, které je dáno teplotou - barvou světla)
 • provozováním ve vlhkém, nebo chemicky agresivním prostředí

3.8 Za vadu nelze považovat skutečnost, že zboží neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků.

3.9 Záruka zaniká v případě jakéhokoli pozměňování či poškození zboží, případně je-li odstraněna či poškozena záruční plomba (je-li na výrobku instalována).

 

4) Osobní údaje

4.1 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění za účelem nabízení zboží nebo služeb.

4.2 Prodávající se zavazuje používat osobní údaje, které mu poskytl kupující, pouze k účelům souvisejícím se službami e-shopu, a neposkytovat je žádným jiným subjektům, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na základě žádosti kupujícího je prodávající povinen jeho osobní údaje vymazat z databáze zákazníků, a to nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti.

 

5) Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Svým podpisem objednávky kupující zároveň potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky je podnikatel oprávněn jednostranně měnit.

 

Automotoxenony, IČO: 07464037